Zoeken in deze blog

zaterdag 21 september 2013

Départ du père André RobertiDépart du père Andre Roberti de Winghe

Je viens d’apprendre le décès du Père André cette après-midi (20 septembre).
Il avait du mal à respirer, on lui a mis de l’oxygène et il s’en est allé paisiblement. Je vais bientôt me mettre en route pour le saluer une dernière fois et lui exprimer toute la gratitude de la part de nos Équipes St-Michel.

C’est lui, en effet, qui a eu cette intuition géniale de nous faire redécouvrir l’Évangile par les yeux et surtout le cœur des personnes moins valides. Il n’en sera jamais assez remercié. Que Notre-Dame de Lourdes l’accueille auprès de son Fils dans la joie de Dieu. Qu’il y retrouve sa maman, son papa et tous ceux dont il a célébré les funérailles avec tant de foi et d’espérance. C’était un grand croyant.
Le père était  membre de l'Hospitalité Belge comme représentant de l' Equipe St. Michel.

La messe d'action de grâces pour le Père André aura lieu ce vendredi 27 septembre à 14 h dans l'église du collège Saint-Michel.
La veillée de prière se fera au même endroit, la veille au soir, c'est-à-dire le jeudi 26 à 20 h.
Pour vous recueillir auprès du corps du Père André : du dimanche au mercredi, de 15 à 19 h, au rez-de-chaussée de la Colombière, rue Liétart, 31.

  

woensdag 20 maart 2013

   Z.H. Paus Franciscus op het feest van St. Jozef.

In de Hospitalité N.Dame de Lourdes is de "  serrvice St. Joseph "  met deze als patroonheilige één van de diensten die instaat voor:

° het vervoer tussen het station en de luchthaven enerzijds en de logiescentra anderzijds bij aankomst en vertrek van de zieke pelgrims
° de organisatie van de vieringen
° de hulp bij het gebed aan de Grot
°het onthaal vóór de Baden,

° de hulp bij de geloofsuitdrukking met het symbool van het Water in de Baden.

 
Wij citeren uit de homilie van de paus:Een duiding op de zorgzaamheid en het behoeden van de ons toevertrouwden in de Hospitaliteit.

We hebben in het Evangelie gehoord, dat Jozef “deed wat de Engel des Heren hem had bevolen en zijn vrouw tot zich nam” (Mt. 1, 24). In deze woorden is al de opdracht gegeven, die God aan Jozef toevertrouwt, namelijk custos - behoeder- te zijn. Behoeder van wie? Van Maria en Jezus; maar het is een zorgzaamheid die zich dan ook naar de gehele Kerk uitbreidt. De zalige Johannes Paulus II heeft benadrukt, dat “de heilige Jozef, zoals hij liefdevol zorg droeg voor Maria en zich vol ijver en vreugde wijde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij ook zorg droeg voor het mystieke lichaam, de Kerk, waarvoor de heilige Maagd Maria het voorbeeld en voorafbeelding is en die Jozef ook beschermt en behoedt”.

Vandaag vieren we tegelijk met het feest van de heilige Jozef het begin van het dienstambt van de nieuwe bisschop van Rome, de opvolger van Petrus, - een ambt, dat ook macht heeft. Zeker, Jezus Christus heeft Petrus macht verleend, maar om wat voor macht gaat het dan? Op de drievoudige vraag van Jezus aan Petrus over de liefde volgt de drievoudige oproep: weidt mijn lammeren, hoedt mijn schapen. Vergeten we niet, dat de ware macht de dienst is, en dat ook de paus, om zijn macht te kunnen uitoefenen, zich steeds meer moet overgeven aan die dienstbaarheid die haar hoogtepunt heeft in het kruis; dat hij een voorbeeld moet nemen aan de deemoedige en concrete door het geloof vervulde dienst van Jozef en hoe hij zijn armen moet spreiden om het hele volk van God te hoeden en met liefde en tederheid de gehele mensheid aan te nemen, in het bijzonder de allerarmsten, de zwaksten, de geringsten, diegenen die Matteus in het laatste oordeel over de liefde beschrijft: de hongerigen, de dorstigen, de vreemdelingen, de naakten, de zieken, de gevangenen. Alleen hij die in liefde dient, weet te behoeden.

De roeping tot behoeden geldt echter niet alleen ons christenen; ze heeft een dimensie, die vooruitgaat en die eenvoudig menselijk is, die allen aangaat. Ze bestaat daaruit, om de gehele schepping, de schoonheid van de schepping te bewaren zoals ons in het boek Genesis wordt voorgehouden en zoals ons de heilige Franciscus dat heeft laten zien: ze bestaat er uit om achting te hebben voor ieder schepsel van God en voor de omgeving waarin we leven. De mensen te behoeden, voor allen zorg te hebben, voor ieder mens, met liefde, zeer bijzonder voor kinderen, oude mensen, voor diegenen die zwak zijn en vaak in ons hart naar de rand worden gedrongen. Ze bestaat eruit om binnen het gezin op elkaar te letten: de echtelieden moeten voor elkaar zorgen en als ouders moeten zij zorg hebben voor hun kinderen. En mettertijd worden dan de kinderen ook de behoeders van hun ouders. De zorg bestaat er uit om te leven in oprechte vriendschappen; dat is elkaar wederzijds behoeden in vertrouwdheid, wederzijds respect en goedheid. In feite is alles aan de zorg van de mens toevertrouwd en is het verantwoordelijkheid die allen aangaat. Weest hoeders van de gaven van God!
Volledige homilie

dinsdag 19 maart 2013

DAG VAN DE HOSPITALITEIT


Op 17 maart waren een 90tal leden aanwezig in Oostakker om deel te neen aan de Dag van de Hospitaliteit  voortreffelijk georganiseeerd door de ziekendienst van de Gentse Hospitaliteit.
Na de verwelkomingskoffie werd de Hospitaliteit van Gent voorgesteld. Voorzitter Luc Vanberum opende de Algemene Vergadering met een sympathiek  "Eviva  il Papa" voor de nieuw verkozen paus.  Secretaris Jean-Claude Peters bracht het financieel verslag en toelichting tot het werk van de Belgische Hospitaliteit.
Hoofdbrok van de bijeenkomst was een referaat van pater Mark Kemseke, coördinator voor de nederlandstalige bedevaarders in Lourdes over het jaarthema in Lourdes: " Lourdes poort naar het geloof". Zie hieronder een deel van deze boeiende uiteenzetting.
Nadien volgde een smakelijk middagmaal in "Hotel de Lourdes", een bezoek aan het Gents Klein Begijnhof, een stemmige eucharistieviering met het mannenkoor uit Kalken en de traditionele afscheidkoffie.
" Lourdes poort van het geloof ".

 Wij geven hierna een passage uit zijn spreekbeurt nl:
“Lourdes als een kruispunt van wegen”.
Lourdes is een kruispunt van de wegen van mensen met de wegen van God. Wanneer wij Lourdes kruispunt noemen van onze wegen met de weg van God betekent dit drie dingen: vrijheid, troost en uitdaging.

Lourdes als kruispunt betekent vrijheid, want mensen kunnen er vanuit verschillende wegen en op verschillende wijzen en snelheden naar toe komen, en ook weer in verschillende richtingen vertrekken. God laat ons vrij. De term “passage in de Grot”, zoals de Fransen het bezoek aan de grot aanduiden is veelzeggend. Men komt er voorbij. Men ziet iets: duisternis en licht, een bron die ons werd gegeven, een kruis en een altaar en vooral de harde rots waarop men kan steunen, maar glad geworden door de velen die het hebben gedaan. E, dan gaat men weer verder. Niemand is verplicht daar verder belang aan te hechten, zoals niemand verplicht is aan de vieringen en processies deel te nemen, de sacramenten te ontvangen of zelfs naar de Grot te gaan. Die vrijheid is belangrijk., heel belangrijk zelfs vandaag voor veel mensen. Het is waarschijnlijk de hoofdreden van de versnippering van het beeld van de pelgrims in deze tijd waarbij de overgrote meerderheid liever niet komt met een “georganiseerde” bedevaart. U kunt het “patcw

Dat kruispunt Lourdes betekent ook troost. “Bis tot God voor de bekering van de zondaars”. Maria toont ons geen strenge God, wel een liefhebbende God, die alles wil doen opdat er toekomst zou zijn voor zijn kinderen die ziek zijn naar lichaam of ziel. Hijs schonk ons zijn Zoon ( het kruis) en schenkt ons zijn Zoon ( het altaar) als de weg van zijn Liefde. Op Hem ( de rots) mogen wij onze hoop  vestigen. Zijn  liefde ( de bron) stroomt altijd. Vanuit de Grot, het hart van Lourdes, mogen wij naar het licht gaan, langs de kaarsenstaander, het gebed voor de bekering van de zondaars, maar ook naar de andere zondaars, naar hen die buiten de Grot bidden, de menigte, de Kerk, om samen de weg van Jezus te gaan. Wij mogen het water meenemen, zijn liefde meenemen, het water van de doop, het water dat de dorst lest, het water dat genezing betekent, want het spreekt van Gods liefde voor lichaam en geest. Troost dus omdat wij in al ons falen en tekortschieten telkens weer mogen naar het kruis opkijken en van de Heer onze verlossing ontvangen. Maria is ons op die weg voorgegaan.

Maar juist daarom is Lourdes als kruispunt ook uitdaging. “Boete,boete,boete” is het dringend appel om het woord van Maria langs Bernadette tot de Kerk te beantwoorden in ons dagelijkse leven. Biete heeft niets te maken met zichzelf pijnigen, maar alles met het tonen dat men uitdrukkelijk kiest om Jezus’ boodschap van de barmhartige Vader ter harte te nemen, om Jezus’ spoor te volgen, ook in de omgang met de medemensen. De vorm die men aan deze boete geeft is natuurlijk ondergeschikt aan het doen of niet doen van deze belofte tot bekering. Boeten en bekering is ook vaak de boodschap die bij de Grot in de predicaties te horen valt. Boete is de uitdaging om rekening met de medemensen te houden bij de Grot, de uitdaging om de stilte te bewaren voor de anderen, maar die anderen te zien als zij die uitzien naar ons antwoord op Maria’s uitnodiging; die ook de boodschap van Jezus zelf is.

Het kruispunt van onze wegen met Gods weg, is een immens rijk gegeven: de warde van een mensenleven. Ee,n mens heeft zij leven voor ons gegeven. Onbetaalbaar. Blijde Boodschap waar wij dankbaar voor willen zijn. Een Boodschap die we op diverse manieren tot de kern van ons leven en de grond van ons bestaan willen maken. Lourdes biedt daarvoor  veel ruimte en tijd Ruimte en tijd om die boodschap opnieuw uit te spreken, te verkondigen dus,ruimte en tijd om onze vreugde te uiten, viering dfus. Ruimte en tijdf om die boodschap met anderen te delen dienst aan de anderen dus.

maandag 11 maart 2013


Belgische  Lourdeshospitaliteit op de “ Dag van de Zorg”.


Op de ”Dag van de Zorg”  houdt de Belgische Lourdeshospitaliteit zijn  jaarlijkse Algemene Vergadering. Het is een zinvol treffen. Naast de schijnwerpers die op die dag gericht worden op de vele zorg en wooncentra, de organisaties en diensten voor verpleging willen wij ook de hospitaliteit bij de bedevaarten naar Lourdes daarin betrekken. Hospitaliteit betekent immers gastvrijheid, zorgzaam omgaan met zijn gasten, hen zo goed mogelijk onthalen en hartelijk omringen. De Belgische Lourdeshospitaliteit verenigt 17 ziekenbedevaarten met vrijwillige zorgverstrekkers in ons land om deze werking te ondersteunen, hun leden te animeren en te zorgen dat deze bedevaarten met zieken en gehandicapten vlot kunnen functioneren.                                                                                                     

In geen enkel religieus en ook toeristisch oord worden zieken, gehandicapte en hulpbehoevende bezoekers zó gastvrij ontvangen en omringd met de beste zorgen als te Lourdes.    Niet alleen heeft Iedere bedevaartorganisatie met zieken en hulpbehoevenden zijn eigen ziekendienst mee met geneesheer, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers om hen bij te staan, ook in Lourdes zelf komen er jaarlijks een tweeduizend vrijwilligers gedurende een periode van één tot drie weken dienst verlenen voor het onthaal van deze mensen in het bedevaartdomein, in de onthaalcentra, in het station en vliegveld en om hen te begeleiden tijdens de vele vieringen.

Voor de zieke, gehandicapte, bejaarden en hulpbehoevende gasten is hun Lourdesreis  een heuse onderneming dat zorgen vergt. Velen verlangen er naar om er eens op uit te zijn, uit hun dagdagelijkse omgeving of hun rust- en verzorgingscentrum. Daar hebben zij deugd om eens anderen te ontmoeten, met hen een week op stap te zijn en heel wat te beleven. In het onthaalcentrum vormen zij gemeenschap en genieten zij van haast een hotelaccomodatie en beste bediening.

 In  het verhaal van Lourdes en zijn religieuze dimensie wordt hun geloof en vertrouwen op onze Lieve Vrouw van Lourdes gesterkt en vinden zij tijdens mooie vieringen hoop en vertrouwen  om , thuis gekomen, hun last verder te dragen. Daarvoor ook dienen zij in Lourdes omringd te zijn met verzorgers  die dit geloof delen, die met hen praten, naar hen luisteren, met hen bidden en hen te laten voelen dat zij in hartelijkheid gedragen worden.

Voor heel wat verpleegkundigen en zorgverstrekkers is het een opgave om naast hun bezigheid in een kliniek, een verzorgingsinstelling of een rusthuis of hun dagelijks werk een week van hun vrije tijd te besteden weer aan….patientenzorg. Hoed af er voor. En toch doen zij het met volle overgave  en met liefde, ook omdat zij een grote genegenheid en dank bij  hun gasten mogen ervaren.                

Zelfs is het zo dat de meeste leden van een ziekendienst een hechte groep vormen en  jaar na jaar trouw op post blijven. Evenwel is er nog plaats voor jongeren om onze oudgedienden te vervangen. Wie het waagt om te proeven van die zorgverlening zal wellicht ook door de microbe gebeten worden om te blijven dienen in vriendschap en vreugde met onze zorgbehoevende gasten.

Geen enkele organisatie functioneert goed als daar niet de “teamspirit” is. Vandaar ook de behoefte van kameraadschap en maatschap onder de leden van een ziekendienst. Dat wordt bevorderd  door bv. een terugkomdag, een vormingssessie of een algemene vergadering. Dan is het ook eens tijd voor een napraten aan tafel, een spirituele herbronning.

Dit jaar gaat de Dag van de Hospitaliteit door in het bedevaartsoord Oostakker/lourdes. Gastspreker is pater Mark Kemseke, coördinator voor de Nederlandsprekende bedevaarders in Lourdes, die handelt over “ Lourdes, poort van het geloof” .De dag wordt besloten met een Eucharistieviering voorgegaan door Mgr Luc Van Looy, bisschop van Gent.

zaterdag 9 maart 2013

Op de Dag van de Zorg gaat onze DAG VAN DE HOSPITALITEIT door. Een treffend initiatief voor al wie op de ziekenbedevaarten zorg draagt voor het onthaal van onze gasten in Lourdes.
Gastspreker is pater Mark Kemseke over " Lourdes, poort naar het geloof". Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent gaat voor in de Eucharistieviering 

maandag 16 juli 2012

Saint Benoit Joseph-Labre

Une nouvelle statue a fait son apparition dans le sanctuaire de Lourdes. Dévoilée et bénite le 10 juin 2012 par Mgr Jaeger, évêque d'Arras (France), et Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, elle représente un saint originaire du nord de la France, Benoît-Joseph Labre. La statue a été conjointement financée par le diocèse d'Arras, l'Hospitalité d'Arras, les Hospitalités francophones et des pèlerins. Elle a été offerte à l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes dont Benoit-Joseph Labre est le saint protecteur. La statue a été taillée dans une pierre de Belgique par un sculpteur du Pas-de-Calais. Une vidéo de L. Jarneau diffusée sur TV Lourdes pour le site officiel des Sanctuaires

http://youtu.be/VTY1L9WsJvU

dinsdag 27 maart 2012Met Vlaanderens bedevaarten naar Lourdes -

 reportage WTV-Focus

maandag 5 maart 2012

DE EUCHARISTISCHE PROCESSIE - LA PROCESSION EUCHARISTIQUEDE EUCHARISTISCHE PROCESSIE
Hoogtepunt in de bedevaartdag is de Eucharistische processie met aanbidding en zegening van het Allerheiligste. De processie met zijn massale deelname van allerlei groepen bedevaarders en zieken is als het Gods volk op weg en is model van de universele Kerk.  Om dit ordelijk te laten verlopen wordt beroep gedaan op de medewerking vooral van leden uit de ziekendiensten, zo voor het dragen van vlaggen en symbolen, het kruisbeeld , het  evangelieboek en het baldakijn boven het Allerheiligste. Het is  goed te weten waar men met zijn groep zieken en waar de bedevaarders in de processie kunnen aansluiten.
Op het filmpje hierna zie je  het verloop van de processie zoals gepland in 2012.LA PROCESSION Eucharistique Le point culminant du pèlerinage est la procession eucharistique avec l'adoration et bénédiction du Saint-Sacrement. La procession avec sa participation multiple des différents groupes de pèlerins et les malades est comme le peuple de Dieu en route et est le modèle de l'Eglise universelle. Pour cette ordonnée, on demande la collaboration des membres principalement des services hospitaliers. Ainsi pour le port des bannières, des symboles, du livre de l'Evangile et du crucifix et lde a voûte au-dessus du Saint-Sacrement. Il est bon de savoir où son groupe, où les malades et les pèlerins à la procession peuvent se joindre.
Dans la vidéo ci-dessous vous pouvez voir la planification du déroulement et le parcours de la procession en 2012.